Veilingvoorwaarden Limburgse Veulenveiling – Online editie 2019

Klik hier om de voorwaarden te downloaden.

01. DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Afslagbedrag: een door de bieder op een Veiling voor een paard/veulen geboden bedrag;
2. Bieder: degene die met een aangemaakt account op de website limburgseveulenveiling.nl is ingelogd en biedingen doet tijdens de Veiling;
3. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met de uitoefening van een handels-, bedrijfs-, ambachts-, of beroepsactiviteit;
4. Consumentenkoop: de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
5. Deelnemer: een deelnemer aan de Veiling, in de hoedanigheid van bieder, koper of verkoper;
6. Herroepingsrecht: het aan koper bij een Veiling toekomende herroepingsrecht, zoals bedoeld in artikel 230o van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek;
7. Koper: de bieder aan wie het bod door de server van WeAuction wordt toegewezen;
8. Verkoper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan LVV opdracht heeft gegeven tot het in naam van en voor rekening van verkoper, verkopen van een of meerdere paarden en/of veulens middels een Veiling;
9. Veiling: de online veiling van een veulen/paard via de Veilingwebsite;
10. Veilingwebsite: de website waarmee LVV haar veilingdienst aanbiedt, zijnde limburgseveulenveiling.nl
11. Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden

 

02. ALGEMENE BEPALINGEN
2.1 – De Limburgse Veulenveiling [een handelsnaam van Hendrix Events B.V.] (hierna zowel afzonderlijk als gezamenlijk te noemen: LVV), organiseert in haar functie van bemiddelaar tussen verkopers en kopers online veilingen van paarden en/of veulens.

2.2 – De veilingen vinden plaats op de website limburgseveulenveiling.nl.

2.3 – Tussen koper en verkoper komt een koopovereenkomst tot stand. Een koopovereenkomst komt uitsluitend tot stand tussen verkoper en koper. Koper is gehouden de schriftelijke vastlegging van de koopovereenkomst te ondertekenen, waarbij LVV uitsluitend als bemiddelaar optreedt.

2.4 – Deze voorwaarden worden vóór aanvang van de Veiling bekend gemaakt en zijn terug te vinden op de website.

 

03. TOEPASSELIJKHEID
3.1 – Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere door Limburgse Veulenveiling gehouden veiling en zijn van toepassing op alle tijdens de veiling gesloten koopovereenkomsten met betrekking tot via LVV aangeboden paarden/veulens, alsmede alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien.

3.2 – Deelnemer wordt geacht de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden te hebben aanvaard. Bieder geeft zowel door registratie als bedoeld in artikel 5.7 van deze voorwaarden als door het deelnemen aan een Veiling te kennen (i) bekend te zijn met de Voorwaarde, (ii) dat de voorwaarden hem ter hand zijn gesteld, voordat hij een bieding heeft uitgebracht of een koopovereenkomst heeft gesloten en (iii) in te stemmen met (de inhoud van) de voorwaarden. Ingeval van en Consumentenkoop geldt dat Bieder door instemming met de voorwaarden tevens te kennen geeft dat genoegzaam is voldaan aan de wettelijke informatieverplichtingen zoals bedoeld in de afdelingen 2A en 2B van titel 5 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en stemt ermee in dat de verstrekte informatie digitaal ter beschikking wordt gesteld.

3.3 – Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitgesloten.

 

04. SELECTIEPROCEDURE
4.1 – LVV onderzoekt en selecteert de paarden en veulens die in aanmerking komen voor deelname aan de Veiling. Een besluit van LVV ter zake is bindend. LVV is bevoegd advies in te winnen bij derden, doch heeft te allen tijden het recht een paard/veulen zonder opgaaf van redenen te weigeren op grond van (fysieke) gebreken, alsmede wegens andere door LVV te bepalen gronden, ook indien een paard/veulen reeds voor de Veiling is geselecteerd. LVV is nimmer gehouden om, op welke grond dan ook, de door de verkoper gemaakte kosten te voldoen.

4.2 – Voorafgaand aan de Veiling wordt elk paard/veulen klinisch gekeurd door een door LVV aangewezen paardendierenarts. Een week nadat de veiling is afgelopen, voordat het paard/veulen wordt afgeleverd bij de koper, wordt het paard/veulen nogmaals klinisch gekeurd door dezelfde paardendierenarts. Deze klinische keuring vindt plaats op een door LVV gekozen locatie. Een röntgenologisch evenals een onderzoek op verboden stoffen zal niet plaatsvinden.

4.3 – Door het aanbieden van het paard/veulen ter veiling, verklaart de verkoper dat hem/haar geen feiten of omstandigheden bekend zijn die het paard/veulen ongeschikt maken voor een normaal gebruik voor opfok. Verkoper staat er verder voor in dat het paard/veulen vrij is van verboden stoffen als voorkomend op de meest recente lijst van verboden stoffen van de Fédération Equestre Internationale (FEI).

4.4 – LVV biedt bieder in de gelegenheid om desgewenst ter Veiling aangeboden paarden en/of veulens voorafgaand aan de Veiling te bezichtigen, zodat de potentiële koper de mogelijkheid toekomt een eigen oordeel te vormen over het paard/veulen en de mate in hoeverre het paard/veulen overeenkomt met zijn/haar wensen gelet op de door de potentiële koper voorgenomen specifieke gebruiksdoeleinden. De koper dient indien nodig of gewenst ter zake onafhankelijk advies van deskundigen in te winnen.

 

05. VERKOOP/VEILING
5.1 – LVV organiseert en faciliteert de Veiling en veilt één of meerdere paarden en/of veulens in opdracht van verkoper, zonder partij te zijn of te worden bij tot stand te komen of gekomen koopovereenkomsten.

5.2 – LVV bepaalt de data en tijdstippen waarop de Veiling plaatsvindt. De Veiling sluit op een voorafgaand op de website aangegeven datum en tijdstip.

5.3 – LVV toont de paarden en/of veulens voorafgaand aan de Veiling op de website limburgseveulenveiling.nl door middel van een foto, video en tekst.

5.4 – LVV stelt eventueel een veilingcatalogus op. De veilingcatalogus wordt eventueel gedrukt en online gepubliceerd. De paarden en/of veulens worden op basis van de catalogusvolgorde geveild.

5.5 – De paarden en/of veulens worden per opbod in euro’s verkocht, tenzij anders aangegeven, met een minimale inzet van €2.500,-.

5.6 – Tussen de €2.500,- en €3.000,- wordt er geboden met een bedrag van €100,-. Vanaf de €3.000,- wordt er geboden met een bedrag van €200,-.

5.7 – Iedere potentiele koper maakt via de website limburgseveulenveiling.nl een account aan. Degene die met dit account is ingelogd en biedingen doet, biedt voor zichzelf en is aan zijn/haar bod gebonden totdat een hoger bod wordt geaccepteerd.

5.8 – Krijgt de bieder het bodtoegewezen door de server van WeAuction, dan is die betreffende koper verplicht het factuurbedrag te voldoen, zoals in artikel 6 is berekend.

5.9 – De veilingen zullen plaatsvinden onder een door de organisatie aan te stellen notaris. De notaris beslist bindend over eventuele geschillen die bij of tijdens het bieden ontstaan.

 

06. AFREKENING EN BETALING
6.1 – Koper is door de totstandkoming van de koopovereenkomst een koopsom verschuldigd.

6.2 – LVV stuurt koper een factuur per e-mail. Koper dient binnen zeven dagen na de factuurdatum het factuurbedrag aan LVV te voldoen door overmaking op het bankrekeningnummer van Hendrix Events B.V. Verrekening van eventuele tegenvorderingen is uitgesloten.

6.3 – Indien de koper hieraan niet voldoet, is LVV van rechtswege in verzuim en is LVV gerechtigd om de bieding niet te erkennen, de koopovereenkomst te ontbinden en het gekochte paard/veulen opnieuw te veilen, dan wel het gekocht paard/veulen toe te wijzen aan de een na hoogste bieder. De koper is in dat geval gehouden de daardoor veroorzaakte schade aan LVV te vergoeden, onverminderd de overige rechten van LVV.

6.4 – Het factuurbedrag wordt als volgt berekend:

Afslagprijs +
8% courtage +
Verzekeringspremie (optioneel)
—————————————————-
Factuurbedrag excl. 21% Nederlandse omzetbelasting

6.5 – Het is LVV toegestaan om informatie in te winnen omtrent de financiële gegoedheid van een betreffende bieder/koper en deelname aan de Veiling en het sluiten van een overeenkomst met de desbetreffende bieder/koper afhankelijk te stellen van de ingewonnen informatie.

6.6 – LVV betaalt het afslagbedrag, nadat LVV deze van de koper heeft ontvangen, onder aftrek van de aan de LVV verschuldigde veilingcourtage en eventuele verzekeringspremie door aan de verkoper op een door hem aangegeven bank- of gironummer. Dit bedrag wordt niet eerder uitbetaald dan dat verkoper het door de koper getekende afleverbewijs, volgens model van LVV, wordt overlegd aan LVV.

6.7 – De vaste veilingkosten bedragen €350,- (exclusief Nederlandse omzetbelasting). De vaste veilingkosten dienen direct na toetreding tot de collectie door de verkoper betaald te worden. De verkoper ontvangt hiervoor een factuur. Deze factuur dient binnen de aangegeven betalingstermijn voldaan te zijn. Indien verkoper in gebreke blijft, heeft LVV het recht om het veulen/paard te weigeren voor de veiling.

6.8 – Om de financiële afwikkeling goed te laten verlopen, verplicht de verkoper zich te vergewissen dat:

a. De koper volledig aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan, en;
b. Zo niet, het veulen/paard niet af te leveren, voordat alsnog aan de verplichtingen is voldaan.

6.9 – De verkoper kan een veulen/paard terugkopen zonder extra kosten tot een bedrag van € 3.400,00. Indien de afslagprijs meer dan € 3.400,00 bedraagt, is bij samenloop, als verkoper en koper dezelfde persoon zijn, een courtage van 8% (exclusief Nederlandse omzetbelasting) over de gehele afslagprijs aan LVV verschuldigd. LVV is in een dergelijke situatie niet gehouden om de vaste veilingkosten van €350,00 terug te storten op de rekening van verkoper.

 

07. LEVERING EN EIGENDOMSOVERDRACHT VAN HET PAARD/VEULEN
7.1 – Tot aan feitelijke levering blijven risico en kosten van het veulen/paard voor rekening van verkoper. Onmiddellijk na aflevering door verkoper aan koper, gaan risico en kosten ter zake van het veulen/paard over naar koper.

7.2 – Verkoper neemt de verplichting op zich/haar om het veulen jonger dan 4½ maand bij de merrie te laten, totdat het veulen de leeftijd van 4½ maand heeft bereikt, zonder dat de koper hiervoor een vergoeding is verschuldigd. Het verblijf is voor rekening en risico van verkoper.

7.3 – In het geval verkoper op de veiling het paard of het veulen, dat gezien zijn leeftijd (veelal ouder dan 4½ maand) onmiddellijk kan worden geleverd door verkoper aan koper, wordt het veulen/paard door verkoper aan koper geleverd, nadat koper aan al zijn/haar financiële verplichtingen jegens de verkoper en LVV heeft voldaan.

7.4 – Het veulen/paard wordt door de verkoper op het adres van de koper afgeleverd. Indien koper/verkoper buiten Nederland woonachtig is/zijn, is de plaats van aflevering binnen Nederland, tenzij partijen anders overeenkomen.

7.5 – Het veulen/paard wordt door de verkoper op het adres van koper afgeleverd. Indien het veulen/paard is gekocht door een buitenlandse koper zal koper, behoudens de situatie waarin de koper voornemens is het paard in Nederland te exploiteren, en met inachtneming van een redelijke termijn die nodig is om de vervoersformaliteiten naar het buitenland te regelen, zorgdragen voor direct vervoer van het gekochte veulen naar het buitenland.

7.6 – De eigendom van het gekocht veulen/paard gaat (indien aan alle voorwaarden van een rechtsgeldige overdracht is voldaan) op de koper over op het moment van levering, zoals bedoeld in dit artikel, heeft voldaan, maar niet eerder dan nadat de koper de volledige koopsom en eventueel overige door koper verschuldigde bedragen aan LVV, die daarbij optreedt namens de verkoper heeft voldaan.

 

08. HERROEPINGSRECHT BIJ CONSUMENTENKOOP
8.1 – Indien koper een consument betreft, kan de koper een koopovereenkomst betrekking tot de aankoop van een veulen/paard via een Veiling gedurende een bedenktijd van maximaal 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen op basis van het wettelijk herroepingsrecht van art. 6:230o e.v. Burgerlijk Wetboek doen ontbinden. De verkoper mag de koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De in dit artikel genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper, of een vooraf door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het gekochte paard heeft ontvangen.

8.2 – Als de koper gebruikt maakt van het wettelijke herroepingsrecht, meldt de koper dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige, schriftelijke wijze kenbaar aan de verkoper en aan LVV. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de in dit artikel bedoelde mededeling, zendt de koper het veulen/paard terug, of overhandigt de koper het veulen/paard aan verkoper. Dit hoeft niet als de verkoper heeft aangeboden het paard zelf af te halen. De koper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het veulen/paard terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

8.3 – De koper retourneert het veulen/paard met alle geleverde toebehoren, en conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

8.4 – Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de koper.

8.5 – De kosten verband houdende met het terugzenden zijn voor rekening van koper.

8.6 – Koper zal tijdens de bedenktijd en terugzending zorgvuldig omgaan met het veulen/paard en, indien verstrekt, volgens instructie van verkoper.

8.7 – Als de koper gebruik maakt van het wettelijke herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

8.8 – Verkoper betaalt de koopsom terug aan koper, onverwijld doch binnen 14 kalenderdagen volgend op de dag waarop de koper de herroeping meldt. Indien de verkoper aanbiedt het veulen/paard zelf af te halen, mag de verkoper wachten met terugbetalen, tot hij het veulen/paard heeft ontvangen.

8.9 – Verkoper gebruik voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de koper heeft gebruikt, tenzij de koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de koper.

8.10 – Als de koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de verkoper de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. De standaard kosten voor levering betaalt verkoper wel terug aan koper.

 

09. NON-CONFORMITEIT
9.1 – Indien een koper van oordeel is dat het gekochte veulen/paard na feitelijke aflevering niet aan de overeenkomst beantwoordt, kan de koper hierop geen beroep meer doen indien hij/zij niet binnen drie weken na ontdekking de verkoper (met kopie aan LVV) daarvan in kennis heeft gesteld per aangetekende brief.

9.2 – Verkoper staat ervoor in dat het door koper gekochte veulen/paard, tenzij voorafgaand aan de verkoop medegedeeld, niet lijdt aan de stalgebreken luchtzuigen, systematisch weven of kribbebijten en wel gedurende een periode van 48 uur na feitelijke aflevering aan koper.

9.3 – Indien een dierenarts, geregistreerd als keuringsdierenarts voor paarden of paardendierenarts, schriftelijk meedeelt dat één van de in artikel 9.2 genoemde stalgebreken naar zijn deskundigheid bestond vóór de datum feitelijke levering, heeft de koper het recht de koopovereenkomst te ontbinden met alle daaraan verbonden gevolgen.

 

10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1 – LVV sluit, voor zover rechtens toegestaan, elke aansprakelijkheid uit ten opzichte van koper, verkopers en derden en in het bijzonder, maar niet beperkt tot, met betrekking tot de navolgende gevallen:

10.2 – LVV sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer een in de collectie vermeld veulen/paard uiteindelijk niet ter veiling wordt aangeboden;

10.3 – LVV sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de gezondheidstoestand en/of eventuele stalgebreken van de te veilen veulens/paarden. Meer in het bijzonder wordt aansprakelijkheid uitgesloten met betrekking tot osteochondrotische afwijkingen in de knie- en springgewrichten van het veulen/paard, op grond van DNA-onderzoek (genoomselectie) en/of andere gebreken;

10.4 – LVV sluit elke aansprakelijkheid uit voor wat betreft het vervoer van het veulen/paard;

10.5 – LVV is niet aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van schade iemand overkomen in of nabij de terreinen of gebouwen waar gelegenheid is tot bezichtiging of waar de gekochte veulens/paarden worden afgehaald. Het betreden van deze terreinen en gebouwen geschiedt voor een ieder op eigen risico;

10.6 – LVV is niet aansprakelijk voor schade ontstaan voorafgaand aan, tijdens en/of na afloop van de Veiling veroorzaakt door of aan personen en/of door of aan zaken en/of door of aan veulens/paarden;

10.7 – LVV is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verstrekking van onjuiste en/of onvolledige informatie, ongeacht de aard en omvang van die schade en van die informatie en ongeacht de herkomst van die informatie. Indien de onjuiste en/of onvolledige informatie afkomstig is van verkoper, dient verkoper LVV te vrijwaren voor alle aanspraken van (een) derde(n) dienaangaande;

10.8 – LVV is niet aansprakelijk voor schade, direct noch indirect en ongeacht aard en omvang, als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een derde(n), waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, tekortkomingen in de correcte nakoming van verbintenissen van kopen en/of verkoper en/of als gevolg van enige handelen of nalaten van deelnemer;

10.9 – Uitsluiting van aansprakelijkheid van LVV gelden niet in geval van aan LVV toe te rekenen opzet of grove schuld van LVV;

10.10 – Iedere aansprakelijkheid van LVV is te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal € 10.000,00.

 

11. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
11.1 – De rechtsverhouding tussen LVV en Deelnemer alsmede de rechtsverkoper tussen verkoper en koper worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met algehele uitsluiting van toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG).

11.2 – Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke naar aanleiding van de koopovereenkomst gesloten op de Veiling dan wel naar aanleiding van deze veilingvoorwaarden met LVV ontstaan, worden beslecht door NAI-arbitrage (Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam), dan wel in het geval de koper consument is, op diens verzoek overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek, door de gewone burgerlijke rechter, in welk geval in eerste aanleg uitsluitend de Rechtbank Limburg bevoegd is.

11.3 – Indien de verkoper of LVV een procedure aanhangig wil maken, zal zij, indien de koper consument is, hem/haar gedurende een maand in de gelegenheid stellen schriftelijk zijn/haar keuze als bedoeld in artikel 11.2 hiervoor, kenbaar te maken. In geval van een spoedeisend belang (kort geding) kan de verkoper en/of LVV de termijn bekorten tot vijf werkdagen.

11.4 – Steeds zal LVV, ingeval sprake is van een blijvend geschil, op eigen titel bemiddeling tussen koper en verkoper initiëren (mediation) al dan niet, naar haar keuze, op haar kosten. Gekozen kan worden een dergelijke mediation te laten plaatsvinden overeenkomstig het NAI-mediationreglement.