Veilingvoorwaarden Limburgse Veulenveiling 2019

1. ALGEMEEN                                                                                Klik hier om de voorwaarden te downloaden.

1.1 – Hendrix Events BV [zaakdoende onder de naam Limburgse Veulenveiling] (hierna zowel afzonderlijk als gezamenlijk te noemen: LVV), organiseert in haar functie van bemiddelaar tussen verkopers en kopers op 25 september 2019de Limburgse Veulenveiling (hierna te noemen: de Veiling) op de accommodatie van Equestrian Centre de Peelbergen te Kronenberg. De Veiling zal plaatsvinden ten overstaan van een door LVV aan te wijzen notaris.

1.2 – Deze veilingvoorwaarden zijn van toepassing op alle tijdens de Veiling gesloten koopovereenkomsten met betrekking tot via de LVV aangeboden veulens, alsmede alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien.

1.3 – Op deze overeenkomsten en op deze veilingvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing, met algehele uitsluiting van toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG).

1.4 – Een koopovereenkomst komt uitsluitend tot stand tussen verkoper en koper. Koper is gehouden de schriftelijke vastlegging van de koopovereenkomst te ondertekenen, waarbij LVV uitsluitend als bemiddelaar optreedt.

1.5 – Deze voorwaarden worden vóór aanvang van de Veiling bekend gemaakt en zijn in de veilingcatalogus opgenomen en zijn mede gemaakt ten behoeve van allen die voor LVV werkzaam zijn of waren. Deze (rechts)-personen kunnen op deze veilingvoorwaarden rechtstreeks een beroep doen.

2. SELECTIEPROCEDURE

2.1 – De LVV, danwel een door de LVV samengestelde selectiecommissie, onderzoekt en selecteert de veulens die in aanmerking komen voor deelname aan de Veiling. Een besluit van de LVV/de selectiecommissie ter zake is bindend. De LVV/de selectiecommissie is bevoegd advies in te winnen bij derden, doch heeft te allen tijde het recht een veulen of veulens zonder opgaaf van redenen te weigeren op grond van (fysieke) gebreken, alsmede wegens andere door de LVV/de selectiecommissie te bepalen gronden, ook indien een veulen of veulens reeds voor de Veiling is geselecteerd. De LVV/de selectiecommissie is/zijn nimmer gehouden om, op welke grond dan ook, de door de verkoper gemaakte kosten te voldoen.

2.2 – Voorafgaand aan de Veiling wordt elk veulen (hierna: Veulen) klinisch gekeurd door een daartoe door LVV aangewezen paardendierenarts. Op de dag van de Veiling, voorafgaand aan de Veiling, vindt een korte check plaats door bij voorkeur dezelfde paardendierenarts. Een röntgenologisch onderzoek heeft niet plaatsgevonden. Eveneens zal geen onderzoek op verboden stoffen plaatsvinden.

2.3 – Door het aanbieden van het Veulen ter veiling, verklaart de verkoper dat hem/haar geen feiten of omstandigheden bekend zijn die het veulen ongeschikt maken voor een normaal gebruik voor opfok. Verkoper staat er verder voor in dat het Veulen vrij is van verboden stoffen als voorkomend op de meest recente lijst van verboden stoffen van de Fédération Equestre Internationale (FEI).

2.4 – De LVV biedt door een presentatie voorafgaand aan de Veiling de koper de mogelijkheid een eigen oordeel te vormen over het Veulen en de mate in hoeverre het Veulen overeenkomt met zijn/haar wensen gelet op de door de koper voorgenomen specifieke gebruiksdoeleinden. De koper dient indien nodig of gewenst ter zake onafhankelijk advies van deskundigen in te winnen.

3. VERKOOP/VEILING

3.1 – De veulens worden bij opbod verkocht. De veulens worden op basis van de catalogusvolgorde geveild. De catalogusvolgorde wordt door de LVV in overleg met de selectiecommissie bepaald.

3.2 – De veulens zullen tijdens de Veiling door een door LVV aangewezen veilingmeester (hierna: Veilingmeester) per opbod in Euro’s worden verkocht, tenzij anders aangegeven, met een minimale inzet van € 3.000,-. Er wordt geboden in bedragen van € 250,- tot € 4.000,- vervolgens in bedragen van € 500,- tot € 10.000,- en daarboven in bedragen van € 1.000,-. Een potentiële koper zal aan zijn/haar bod worden gehouden, totdat een eventueel hoger bod volgt. Krijgt de koper de afslag door de Veilingmeester toegewezen dan is die betreffende koper verplicht het factuurbedrag te voldoen, zoals in artikel 4.2 berekend. In geval van twijfel betreffende de geldigheid van een afslag, kan het laatste opbod weer aangenomen worden en zal het opbieden hervat worden. De notaris beslist bindend over eventuele geschillen die bij of tijdens het bieden ontstaan.

3.3 – Iedere bieder biedt voor zichzelf en is aan zijn/haar bod gebonden totdat een hoger bod wordt geaccepteerd.

4. AFREKENING VEILINGBEDRAG EN -KOSTEN

4.1 – Direct na afloop van de Veiling dient de koper zijn/haar betalingsverplichtingen te vervullen op het veilingbureau (hierna: Veilingbureau). Indien de koper hieraan niet voldoet, is de LVV gerechtigd de bieding niet te erkennen en ongeldig te verklaren en het gekochte Veulen opnieuw te veilen, dan wel het gekochte Veulen toe te wijzen aan de een na hoogste bieder. De koper is in dat geval van rechtswege in verzuim en is gehouden de daardoor veroorzaakte schade aan de LVV te vergoeden, onverminderd de overige rechten van de LVV.

4.2 – Het factuurbedrag wordt als volgt berekend:

Afslagprijs +
8% commissietoeslag (exclusief Nederlandse omzetbelasting) +
1,2% verzekering (optioneel) +
Factuurbedrag exclusief Nederlandse omzetbelasting

Het factuurbedrag is per direct opeisbaar. Betaling geschiedt uitsluitend per bank. Verrekening van eventuele tegenvorderingen is uitgesloten.

4.3 – Het is de LVV toegestaan om informatie in te winnen omtrent de financiële gegoedheid van een betreffende bieder/koper en deelname aan de Veiling door en het sluiten van een overeenkomst met de betreffende bieder/koper afhankelijk te stellen van de ingewonnen informatie.

4.4 – Bij afrekening op het Veilingbureau bestaat de mogelijkheid voor de koper om een verzekering af te sluiten voor het gekochte veulen. Een dergelijke verzekering wordt niet door de LVV afgesloten.

5. BETALING EN AFLEVERING VAN HET VEULEN

5.1 – De LVV betaalt de afslagprijs, nadat zij deze van de koper heeft ontvangen, onder aftrek van de aan de LVV verschuldigde veilingcommissie en eventuele verzekeringspremie door aan de verkoper op een door hem aangegeven bank- of gironummer. Dit bedrag wordt niet eerder uitbetaald dan dat verkoper het door de koper getekende afleverbewijs volgens model van LVV wordt overlegd aan de LVV.

De verkoper ontvangt een factuur voor de vaste veilingkosten van €250,- exclusief Nederlandse omzetbelasting kort na de selectiedag waar zijn/haar veulen geselecteerd is. Deze factuur dient binnen de aangegeven betalingstermijn voldaan te zijn. Indien verkoper in gebreke blijft, heeft LVV het recht om het Veulen te weigeren voor de Veiling.

Om de financiële afwikkeling goed te laten verlopen, verplicht de verkoper zich, alvorens zijn/haar veulen af te leveren, bij de LVV te vergewissen dat:
a. de koper volledig aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, en
b. zo niet, het Veulen niet af te leveren, voordat alsnog aan die verplichtingen is voldaan.

5.2 – Tot aan feitelijke levering blijven risico en kosten van het Veulen voor rekening van verkoper. Onmiddellijk na aflevering door verkoper aan de koper, gaan risico en kosten ter zake van het Veulen over naar koper.

5.3 – Verkoper neemt de verplichting op zich/haar om het Veulen jonger dan 4½ maand bij de merrie te laten, totdat het Veulen de leeftijd van 4½ maand heeft bereikt, zonder dat de koper hiervoor een vergoeding is verschuldigd. Het verblijf is voor rekening en risico van verkoper.

5.4 – In het geval verkoper op de Veiling het Veulen verkoopt, dat gezien zijn leeftijd (veelal ouder dan 4½ maand) onmiddellijk door verkoper aan koper kan worden geleverd, wordt het Veulen door verkoper aan koper geleverd, nadat koper aan al zijn/haar financiële verplichtingen jegens de verkoper en LVV heeft voldaan.

5.5 – Het Veulen wordt door de verkoper op het adres van de koper afgeleverd, behoudens levering op de Veiling zelf. Indien koper en/of verkoper buiten Nederland woonachtig is/zijn, is de plaats van aflevering binnen Nederland, tenzij partijen anders overeenkomen.

5.6 – Het Veulen wordt door de verkoper op het adres van de koper afgeleverd, behoudens levering op de Veiling zelf. Indien het Veulen is gekocht door een buitenlandse koper zal koper, behoudens de situatie waarin de koper voornemens is het paard in Nederland te exploiteren, en met inachtneming van een redelijke termijn die nodig is om de vervoersformaliteiten naar het buitenland te regelen, zorgdragen voor direct vervoer van het gekochte veulen naar het buitenland.

5.7 – De kosten voor de verkoper bedragen €250,- (exclusief Nederlandse omzetbelasting) aan vaste veilingkosten, vermeerderd met 8% courtage (exclusief Nederlandse omzetbelasting) over de afslagprijs. Voor de koper is dit eveneens 8% courtage (exclusief Nederlandse omzetbelasting) van de afslagprijs. Echter bij samenloop, als verkoper en koper dezelfde persoon zijn, is dit 8% bij een afslagprijs tot en met €4.000,-. Indien de koopsom meer dan €4.000,- bedraagt, is bij samenloop, als verkoper en koper dezelfde persoon zijn, een courtage van 16% (exclusief Nederlandse omzetbelasting) over de gehele afslagprijs aan LVV verschuldigd.

6. UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID

6.1 – De LVV sluit, voor zover rechtens toegestaan, elke aansprakelijkheid uit ten opzichte van koper, verkopers en derden en in het bijzonder, maar niet beperkt tot, met betrekking tot de navolgende gevallen:

6.2 – De LVV sluit elke aansprakelijk uit wanneer een in de veilingcatalogus vermeld Veulen uiteindelijk niet ter veiling wordt aangeboden.

6.3 – De LVV sluit te haren aanzien elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de gezondheidstoestand van de te veilen veulens. Meer in het bijzonder wordt aansprakelijkheid uitgesloten met betrekking tot osteochondrotische afwijkingen in de knie- en spronggewrichten van het Veulen, op grond van DNA-onderzoek (genoomselectie) en/of andere gebreken. Voorts sluit de LVV te haren aanzien ook elke aansprakelijkheid uit voor wat betreft het vervoer.

6.4 – De LVV is niet aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van schade iemand overkomen in of nabij de terreinen of gebouwen waar gelegenheid is tot bezichtiging, waar de Veiling plaats heeft of waar de verkochte veulens worden afgehaald. Het betreden van deze terreinen en gebouwen geschiedt voor een ieder op eigen risico.

6.5 – De LVV sluit aansprakelijkheid voor schade van derden, die gedurende de Veiling is ontstaan uit, behoudens schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de LVV, dan wel haar leidinggevenden.

7. NIET VOLDOEN AAN DE OVEREENKOMST

7.1 – Indien een koper van oordeel is dat het gekochte Veulen na feitelijke aflevering niet aan de overeenkomst beantwoordt, kan de koper hierop geen beroep meer doen indien hij niet binnen drie weken na ontdekking de verkoper (met kopie aan de LVV) daarvan in kennis heeft gesteld per aangetekende brief.

7.2 – Verkoper staat er voor in dat een door de koper gekochte Veulen, tenzij schriftelijk voorafgaand aan de verkoop meegedeeld, niet lijdt aan de stalgebreken luchtzuigen, systematisch weven of kribbebijten en wel gedurende een periode van 2 maal 24 uur na feitelijke aflevering aan koper.

7.3 – Indien een dierenarts door de KNMvD (Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Dierengeneeskunde) geregistreerd als keuringsdierenarts voor paarden of paardendierenarts, schriftelijk meedeelt dat één van de in artikel 7.2 genoemde stalgebreken naar zijn deskundig oordeel bestond vóór de datum feitelijke aflevering, heeft de koper het recht de koopovereenkomst te ontbinden met alle daaraan verbonden gevolgen.

8. ONLINE / TELEFONISCH BIEDEN

8.1 – Een uitgebracht bod, telefonisch of online, door een bieder is, net zoals geldt voor een bieder in de zaal, onherroepelijk en onvoorwaardelijk.

8.2 – Een potentiële koper zal aan zijn/haar bod worden gehouden, ongeacht deze online, telefonisch of in de zaal is geboden. Het oordeel van de Veilingmeester is bindend welk bod als eerste is uitgebracht.

8.3 – Wanneer een potentiële koper op de Veiling overgaat tot het doen van een bieding online of telefonisch, dan heeft deze bieding gelijke rechtskracht als het doen van een bieding in de zaal.

8.4 – Om online of digitaal mee te kunnen bieden op de Veiling, kan een potentiële koper gevraagd worden een borg te storten op verzoek van de LVV op de bankrekening van LVV. De potentiële koper dient in dit geval te voldoen aan het verzoek tot borgstelling voordat de potentiële koper wordt goedgekeurd voor deelname.

8.5 – Door het uitbrengen van een bod online of telefonisch, verleent de potentiële koper tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn voor de LVV om namens de potentiële koper het proces omtrent de veiling en het afrondende verkoopproces ten aanzien van het betreffende veilingobject te ondertekenen. De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht het verkoopproces ondertekenen en ter zake hiervan datgene te doen wat zij nodig en nuttig acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.

8.6 – De LVV is nimmer aansprakelijk voor schade die wordt geleden als gevolg van: handelen en/of nalaten door derden; vertraging die optreedt bij gebruik van de veilingsite; uitval of het om andere reden niet beschikbaar zijn van de veilingsite. Daaronder wordt mede begrepen het niet beschikbaar zijn van een specifieke veiling. Dergelijke vertraging of uitval kan onder meer worden veroorzaakt door het niet behoorlijk functioneren of beschikbaar zijn van internetverbindingen, of het niet behoorlijk functioneren of beschikbaar zijn van (computer)apparatuur.

9. NEDERLANDSE TEKST BINDEND

De Engelse versie van deze Veilingvoorwaarden is een vertaling van de Nederlandse tekst. Ten deze is uitsluitend de versie in de Nederlandse taal bindend.

10. GESCHILLEN

10.1 – Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke naar aanleiding van de koopovereenkomst gesloten op de Veiling danwel naar aanleiding van deze veilingvoorwaarden met de LVV ontstaan, worden beslecht door NAI-arbitrage (Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam), danwel in het geval de koper consument is, op diens verzoek overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek, door de gewone burgerlijke rechter, in welk geval in eerste aanleg uitsluitend de Rechtbank Limburg bevoegd is.

10.2 – Indien de verkoper of de LVV een procedure aanhangig wil maken, zal hij/zij indien de koper consument is, hem/haar gedurende een maand de gelegenheid stellen schriftelijk zijn/haar keuze als bedoeld in artikel 9.1 hiervoor, kenbaar te maken. In geval van een spoedeisend belang (kort geding) kan de verkoper (casu quo LVV) de termijn bekorten tot vijf werkdagen.

10.3 – Steeds zal de LVV, ingeval sprake is van een blijvend geschil, op eigen titel bemiddeling tussen koper en verkoper initiëren (mediation) al dan niet, naar haar keuze, op haar kosten. Gekozen kan worden een dergelijke mediation te laten plaatsvinden overeenkomstig het NAI-mediationreglement.